Toezicht op goede doelen in Nederland via zelfregulering

Zelfregulerende non-profit sector in Nederland


Er is op dit moment geen officiële door de overheid erkende en onafhankelijk aangewezen toezichthouder op goede doelen in Nederland anders dan de belastingdienst die de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) aan non-profitorganisaties heeft verleend op basis van vrijwillige aanvraag door deze non-profitorganisaties.


Wat Stichting Donateursbelangen betreft hoeft zo'n verplichte vanuit de overheid aangewezen toezichthouder er ook niet per se te komen zolang de belangen van donateurs goed behartigd worden. In Nederland kennen we zelfregulering in de non-profit sector. Echter geldt dat de positie van donateurs op dit moment niet goed bepaald en verwerkt is binnen deze zelfregulering. Stichting Donateursbelangen doet er alles aan om de individuele belangen van donateurs te behartigen.


Toezicht & zelfregulering in de non-profit sector

De volgende partijen zijn actief met betrekking tot zelfregulering in de non-profit sector: CBF, Goede Doelen Nederland, Commissie Normstelling en Stichting Donateursbelangen.

Image alt

CBF


Het CBF (voorheen Centraal Bureau Fondsenwerving) houdt onofficieel (via zelfregulering) "toezicht" op goede doelen op basis van normen opgesteld door de Commissie Normstelling en deelt de CBF-Erkenning uit aan non-profits die zich vrijwillig laten toetsen en die voldoen aan de normen en deze aangevraagd hebben.


Stichting Donateursbelangen staat positief tegenover het CBF en de CBF-Erkenning. Het is immers in het belang van de donateur dat er toezicht gehouden wordt op goede doelen en dus fondsenwervende instellingen. Maar er is nog veel aan te merken op dit toezicht.


De Commissie Normstelling bepaalt de normen waarop de toezichthouder, het CBF, toezicht moet houden.

CBF Toezichthouder goede doelen

Meer informatie


Voor meer informatie, zie deze pagina over het CBF.

Commissie Normstelling

Commissie Normsttelling Erkenning goede doelen

De normen voor CBF-Erkenning


De Erkenningsregeling is een initiatief van Goede Doelen Nederland en het CBF. Samen met de Commissie Normstelling vormen zij de Stuurgroep Erkenningsregeling die de gang van zaken rond de Erkenningsregeling in goede banen leidt. De leden van de stuurgroep hebben geen beslisrol met betrekking tot de normen anders dan dat de Commissie Normstelling de normen bepaalt en oplegt aan het CBF om daarop te toetsen. 


De Commissie Normstelling garandeert ‘public oversight’ en bestaat uit 7 leden uit de kring van het gevers-, sector- en donateursbelang, alsmede een aantal experts.


Naar de mening van Stichting Donateursbelangen geldt dat de partijen die de normen bepalen waar CBF, als toezichthouder toezicht op moet houden worden bepaald door organisaties die teveel voor de belangen van fondsenwervende organisaties opkomen en onvoldoende voor de belangen van donateurs opkomen.


In het document normen erkenningsregeling per 10 november 2020 op de website van de Commissie Normstelling komt nul keer het woord donateur of gever voor!


De Commissie Normstelling bepaalt de normen waarop de toezichthouder, het CBF, toezicht moet houden. In deze commissie zitten naar de mening van Stichting Donateursbelangen teveel partijen die juist voor de belangen van fondsenwervende organisaties opkomen en daarbij worden de belangen van donateurs onvoldoende behartigd. In de normen waarop getoetst moet worden komt bijvoorbeeld de term donateur of gever en het daarbij behorende gewenst gedrag niet voor.


Stichting Donateursbelangen wil een adviserende rol gaan spelen en toetreden tot de Commissie Normstelling Erkende Goede doelen en/of de stuurgroep Erkenningsregeling. Dit is onze ambitie en of dit lukt hangt af van het feit of het CBF, Goede Doelen Nederland en de Commissie Normstelling inzien dat het belangrijk is dat de belangen van donateurs ook beter behartigd gaan worden binnen de Commissie Normstelling en stuurgroep Erkenningsregeling dan op dit moment naar de mening van Stichting Donateursbelangen het geval is.


Vanuit zelfregulering in de non-profit sector komt Stichting Donateursbelangen op voor de belangen van donateurs en streven we via een moreel kompas ethische en donateurgerichte fondsenwerving na.


Update april 2022: De directeur-bestuurder van Stichting Donateursbelangen heeft in december 2021 gesolliciteerd naar de vacature lid commissie normstelling maar is (helaas) niet aangenomen. Stichting Donateursbelangen is teleurgesteld dat we niet binnen de commissie kunnen werken aan het behartigen van de belangen van donateurs. Stichting Donateursbelangen zal wel door de Commissie Normstelling bij consultaties geraadpleegd worden. Wij zijn benieuwd welk lid binnen de Commissie Normstelling in de toekomst de belangen van donateurs zal behartigen.

Meer informatie


Voor meer informatie, zie de website van de commissie normstelling, https://commissienormstelling.nl/.

Goede Doelen Nederland

CBF Toezichthouder goede doelen

Goede Doelen Nederland is een brancheorganisatie voor goede doelen en in het bijzonder de fondsenwervende organisaties in Nederland. Als afkorting wordt voor Goede Doelen Nederland GDN gebruikt in de non-profit sector.


Op de website geeft GDN aan: Goede Doelen Nederland zet zich in voor goede randvoorwaarden zodat goede doelen onafhankelijk kunnen werken in een positief maatschappelijk klimaat. Onze inzet is enerzijds dat goede doelen voldoende ruimte krijgen om een beroep te kunnen blijven doen op de steun van het publiek. Anderzijds mogen geen barrières opgeworpen worden die de geefbereidheid van het publiek aantast. 

Meer informatie


Voor meer informatie, zie deze pagina over Goede Doelen Nederland.

Stichting Donateursbelangen

Stichting Donateursbelangen

Stichting Donateursbelangen zet zich in voor het versterken van het vertrouwen tussen gevers en goede doelen.


Moreel kompas


Via een moreel kompas met daarin gewenst gedrag bepalingen kunnen fondsenwervende organisaties laten zien dat er via ethische en donateurgerichte fondsenwerving rekening gehouden wordt met de wensen en voorkeuren van (individuele) donateurs.

Stichting Donateursbelangen

Belastingdienst - ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Als een non-profitorganisatie zich als ANBI wilt laten aanwijzen, moet dat bij de belastingdienst vrijwillig aangevraagd worden. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een Algemeen Nut Beogende Instelling.


Extra stimulans voor culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.

Meer informatie


Voor meer informatie, zie deze pagina over Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Conclusie zelfregulering non-profit sector in Nederland

In het belang van de donateur en in het kader van zelfregulering controleert Stichting Donateursbelangen voortdurend toezichthouders waaronder het CBF als verstrekker van de CBF-erkenning. Hierdoor kan de donateur met recht nog meer gaan vertrouwen op de erkenning.


Op dit moment zijn er geen waardengedreven normen in de CBF-Erkenning opgenomen en biedt Stichting Donateursbelangen organisaties de mogelijkheid via een moreel kompas te laten zien dat ze de donateur centraal stellen met daarin gewenst gedrag bepalingen.

Binnen de CBF-Erkenning zijn er geen waardengedreven normen opgesteld hoe een goed doel en dus fondsenwervende organisatie om moet gaan met haar donateurs.


Fondsenwervende organisaties horen wat betreft Stichting Donateursbelangen verbeterpunten door te voeren zodat er meer dan nu nog rekening gehouden wordt met de belangen en wensen van hun donateurs.