Participantvoorwaarden

Stichting Donateursbelangen behartigt de belangen van donateurs in Nederland. Wij vertegenwoordigen donateurs die lid zijn bij Stichting Donateursbelangen. Door je als non-profitorganisatie aan te sluiten bij Stichting Donateursbelangen stemt de organisatie in met de onderstaande Participantvoorwaarden Donateursbelangen.


In deze Participantvoorwaarden Donateursbelangen wordt verstaan onder:


Participant: Fondsenwervende organisatie(s).


Fondsenwervende organisatie(s): Elke bij een kamer van koophandel ingeschreven rechtspersoon die fondsen werft voor een non-profit of zelf een non-profit is die fondsen werft.


Gebruiker: Elke bezoeker die gebruik maakt van de Website(s) of App(s) van Stichting Donateursbelangen niet zijnde een Lid of Participant. Voor een Lid of Participant gelden specifieke en aanvullende voorwaarden boven op de gebruikersvoorwaarden.


Donateursbelangen: Stichting Donateursbelangen, gevestigd in Zeeland (N.Br.) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17137130. Waar in dit document over Wij gesproken wordt kan ook Donateursbelangen worden gelezen;


Website(s): Alle door Donateursbelangen te beheren en/of te gebruiken websites, zoals onder andere www.donateursbelangen.nl;


App(s): Alle door Donateursbelangen te beheren en/of te gebruiken (toekomstige) apps;


Donatie: een door de Donateur geschonken geldbedrag;


Non-profit: Elke bij een kamer van koophandel ingeschreven charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon, die donaties ontvangt vanuit een Donateur.


Lid: Een Donateur van een fondsenwervende organisatie die zich ingeschreven heeft als lid bij Donateursbelangen.


Uw Materiaal: Door Fondsenwervende organisatie verstrekt materiaal ten behoeve van de Website(s) of App(s).


DonateursBelangen-Badge: Een via het Benelux merkenbureau beschermd beeldmerk dat door Fondsenwervende organisaties op uitingen gebruikt mag worden die aangesloten zijn bij DonateursBelangen en De Donateursbelofte ondertekend hebben.


Contributie: Jaarlijks verschuldigde abonnementsbedrag aan DonateursBelangen.


De Donateursbelofte: de verklaring en belofte van non-profits aan donateurs dat de De Donateursbelofte van Donateursbelangen nageleefd wordt.

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid


1.1. Deze Voorwaarden Participant Donateursbelangen gelden voor iedere non-profitorganisatie die zich heeft aangesloten bij Stichting Donateursbelangen als participant door De Donateursbelofte van Donateursbelangen te ondertekenen.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud van de Website(s) en Applicatie(s) van Donateursbelangen en zijn aanvullend op de Gebruikersvoorwaarden. De gebruikersvoorwaarden zijn in te zien via https://www.donateursbelangen.nl/gebruikersvoorwaarden.


Artikel 2 - Aanmelden als Participant Donateursbelangen


2.1. De inschrijving als participant bij Donateursbelangen vindt plaats door het invullen van het aanmeldingsformulier https://www.donateursbelangen.nl/aansluiten op de website van Donateursbelangen.


Artikel 3 - Kosten Participant Donateursbelangen


3.1. De inschrijving als Participant Donateursbelangen vindt plaats tegen een jaarlijks verschuldigde contributie die vanaf 2023 vastgesteld is op 0,00 euro per jaar exclusief btw. Dit betekent dat de participantbijdrage gratis is tot nader order.


3.2. Jaarlijks zal DonateursBelangen een factuur sturen aan de participant met daarop de verschuldigde contributie exclusief btw. indien de participantaansluiting niet langer gratis aangeboden zal worden.


3.3. Een aangesloten participant is de contributie verschuldigd op de eerste dag van het kalenderjaar, of binnen de betaaltermijn van de verstuurde factuur, of respectievelijk op de dag van inschrijving als participant waarbij geldt dat de contributie verhoudingsgewijs geïncasseerd zal worden.


Artikel 4 - Aanpassing kosten Participant Donateursbelangen


4.1. Donateursbelangen is bevoegd jaarlijks de kosten verbonden aan het zijn van Participant Donateursbelangen aan te passen. Deze eventuele kostenaanpassing staat los van de standaard mogelijkheid de kosten jaarlijks te indexeren op basis van het jaarlijkse inflatiecijfer.


4.2. Participant krijgt 3 maanden de kans te besluiten wel/geen participant te blijven als Fondsenwervende organisatie mochten de kosten verbonden aan participatie veranderen.


Artikel 5 - Opzegging Participant Donateursbelangen


5.1. Opzegging als Participant Donateursbelangen kan gedurende het hele jaar door een digitaal verzoek uitgeschreven te worden waarbij de naam en het e-mailadres doorgegeven wordt van de Fondsenwervende organisatie waarover het gaat.


5.2. Participant Donateursbelangen eindigt, bij opzegging conform lid 1 van dit artikel, alsmede door het verlies van de rechtspersoonlijkheid bij rechtspersonen. Vanaf dit moment is het de Fondsenwervende organisatie niet langer toegestaan de DonateursBelangen-Badge op haar uitingen te gebruiken.


5.3. Een Participant Donateursbelangen die heeft opgezegd, blijft gehouden te voldoen aan de financiële verplichtingen welke uit zijn participatie voortvloeien voor het gehele jaar waarin opzegging aangevraagd is of wordt.


5.4. Donateursbelangen kan de Participatie Donateursbelangen per onmiddellijke ingang opzeggen, indien de fondsenwervende organisatie herhaald in gebreke blijft de verschuldigde contributie of andere uit participatie voortvloeiende verplichtingen te voldoen.


Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden


6.1. De contributie Participant Donateursbelangen die in rekening is gebracht dient tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder inhouding of korting binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.


6.2. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is participant derhalve ook zonder ingebrekestelling, in verzuim.


6.3. De participant is bij verzuim, boven op het openstaande factuurbedrag een vergoeding aan wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd.


6.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is DonateursBelangen gerechtigd de DonateursBelangen-Badge uit hoofde van de participatie met de Fondsenwervende organisatie op te schorten. Na volledige betaling van de factuur, vermeerderd met eventuele administratiekosten, zal de Fondsenwervende organisatie vanaf dat moment weer geplaatst worden op de website en kan fondsenwervende organisatie de DonateursBelangen-Badge gebruiken op haar uitingen.


Artikel 7 - Besluitvorming

7.1. Stichting Donateursbelangen beslist of de aanvrager Participant Donateursbelangen de DonateursBelangen-Badge ontvangt. Als er volgens Stichting Donateursbelangen relevante ongewenst gedrag feiten zijn gevonden die niet aansluiten bij datgene wat in De Donateursbelofte staat, dan neemt Stichting Donateursbelangen eerst een voorlopige beslissing om de DonateursBelangen-Badge niet af te geven. Dit wordt ook wel ‘voornemen tot afwijzing’ genoemd. Participant kan hier schriftelijk op reageren. Daarna neemt Stichting Donateursbelangen een definitief besluit. Mocht het bij een afwijzing blijven, dan vermeldt Stichting Donateursbelangen altijd waarom de aanvrager Participant Donateursbelangen geen DonateursBelangen-Badge ontvangt en niet voldoet op basis van datgene wat in De Donateursbelofte staat. Tegen deze beslissing kan de Participant in bezwaar gaan.


7.2. Als participant het niet eens is met de beslissing van Stichting Donateursbelangen, kan participant daartegen bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening (de datum) van de afwijzing. In het bezwaarschrift geeft participant aan waarom de participant het niet eens is met het besluit. Stichting Donateursbelangen zal dan opnieuw een beslissing nemen. Mocht het bij een afwijzing blijven, dan kan participant binnen 6 weken na dagtekening van de ‘beslissing op bezwaar’ in beroep gaan bij de rechtbank.


7.3. Als participant terwijl deze aangesloten is niet langer voldoet aan hetgeen wat in De Donateursbelofte staat dan kan het zijn dat Donateursbelangen de Badge intrekt. Restitutie op de betaalde factuur is in dit geval niet mogelijk. Bezwaar kan op dezelfde manier gemaakt worden zoals in 7.2.


Artikel 8 - Slotbepalingen


8.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechtbanken hebben niet-exclusieve bevoegdheid over vorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze voorwaarden. Deze voorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze voorwaarden of hun onderwerp of opstelling (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de wetten van Nederland en worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd.


8.2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Donateursbelangen, thans zijnde Zeeland (provincie Noord-Brabant), onverminderd het recht van Donateursbelangen om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.


8.3. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de Gebruiker toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

Stichting Donateursbelangen.


Onze referentie: 2022-10-23-participant-voorwaarden-fondsenwervende-organisaties

Laatste wijzigingsdatum: 23 oktober 2021