Lidmaatschapsvoorwaarden online donateursbelangen community

1. Over Donateursbelangen.nl


1.1. Het lidmaatschap online donateursbelangen community betreft geen lidmaatschap in de vorm van een lidmaatschap bij een vereniging of het (ver)krijgen van zeggenschap binnen Stichting Donateursbelangen. Stichting Donateursbelangen behartigt de belangen van donateurs in Nederland die lid zijn geworden van de online donateursbelangen community op basis van deze lidmaatschapsvoorwaarden.


1.2. Stichting Donateursbelangen faciliteert de online donateursbelangen community en is een stichting gevestigd aan de Pinksterbloem 3, 5411 TZ Zeeland en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17137130.


1.3. Stichting Donateursbelangen exploiteert onder meer de website https://www.donateursbelangen.nl (Website).


1.4. Stichting Donateursbelangen is te bereiken via e-mailadres: info@donateursbelangen.nl.


2. Definities en interpretatie


2.1. De in deze lidmaatschapsvoorwaarden gehanteerde definities hebben de navolgende betekenis:


Aanmelding: de verklaring van Lid op de Website of anderszins om een Overeenkomst aan te willen gaan.


Gebruiker: Elke bezoeker die gebruik maakt van de Website of App van Donateursbelangen.nl niet zijnde een Lid of Participant. Voor een Lid of Participant gelden specifieke en aanvullende voorwaarden boven op de gebruikersvoorwaarden.


Website: Alle door Donateursbelangen te beheren en/of te gebruiken websites, zoals en onder andere www.donateursbelangen.nl;


App: Alle door Donateursbelangen te beheren en/of te gebruiken apps;


Community donateursbelangen: Een groep van mensen die donateur is van een non-profit en die adviezen uitbrengt aan Stichting Donateursbelangen en haar belangen laat behartigen als donateur via Donateursbelangen.nl.


Content: Alle op de Website beschikbaar gestelde werken, informatie en materialen.


Donateur: degene, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die donaties, schenkingen of giften wenst te maken aan een Non-profit;


Donatie: een door de Donateur geschonken geldbedrag;


Nieuwsbrief: een door Donateursbelangen.nl verzonden nieuwsbrief aan een Lid met informatie rondom donateursbelangen;


Non-profit: Elke bij een kamer van koophandel ingeschreven charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon, die donaties ontvangt vanuit een Donateur.


Lid: Een Donateur die zich ingeschreven heeft als lid van de online donateursbelangen community. Waar in de lidmaatschapsvoorwaarden over U gesproken wordt kan ook Lid worden gelezen;


Lidmaatschap: het op grond van de Overeenkomst door Lid afgesloten lidmaatschap waarbinnen door Donateursbelangen.nl toegang wordt verschaft tot Content, de community en de Nieuwsbrief wordt verstuurd door Donateursbelangen.nl tegen betaling door Lid van de daarvoor geldende vergoeding.


Overeenkomst: een overeenkomst tussen Donateursbelangen.nl en Lid waarbij Donateursbelangen.nl zich verplicht aan Lid het Lidmaatschap te leveren.


Lidmaatschapsvoorwaarden: deze lidmaatschapsvoorwaarden Donateursbelangen.nl.


Participant: Een fondsenwervende organisatie die als rechtspersoon ingeschreven staat bij de KvK.


Directe Schade: betekent (i) de redelijke kosten die Lid zou moeten maken om de prestatie van Donateursbelangen.nl aan de Overeenkomst te laten voldoen, met dien verstande dat deze kosten niet worden vergoed ingeval de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Lid wordt ontbonden, (ii) de redelijke kosten die gemaakt zijn ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld onder sub (i) en (iii) de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of vermindering van de schade als bedoeld onder sub (i).


2.2. Tenzij anders is bepaald in deze Lidmaatschapsvoorwaarden: 


a) betekent schriftelijk tevens communicatie per e-mail;     


b) omvatten definities die het enkelvoud zijn gesteld tevens het meervoud;   


c) hebben termijnen ten aanzien van de prestatie van Donateursbelangen.nl niet te gelden als fatale termijnen en zijn deze slechts indicatief;


d) zijn verwijzingen naar artikelen verwijzingen naar artikelen in deze lidmaatschapsvoorwaarden; en


e) houdt een verwijzing naar de Overeenkomst tevens een verwijzing naar deze Lidmaatschapsvoorwaarden in.


2.3. Deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met Lid en alle door Donateursbelangen.nl te leveren diensten. Donateursbelangen.nl raadt Lid aan een exemplaar van de lidmaatschapsvoorwaarden af te drukken of deze op te slaan op het systeem van Lid voor toekomstige raadpleging.


3. Overeenkomst


3.1. De Aanmelding vormt een aanbod van Lid om een Overeenkomst aan te gaan in overeenstemming met deze Lidmaatschapsvoorwaarden. Lid is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Aanmelding.


3.2. Indien de Aanmelding anders dan via de Website wordt gedaan, wordt de Aanmelding geacht te zijn aanvaard op het moment dat Donateursbelangen.nl de Aanmelding schriftelijk aanvaardt, op welk moment de Overeenkomst tot stand komt.   


3.3. Indien de Aanmelding via de Website wordt gedaan, ontvangt Lid een automatische e-mail van Donateursbelangen.nl waarin wordt bevestigd dat de Aanmelding is ontvangen. Aanvaarding van de Aanmelding vindt plaats wanneer Donateursbelangen.nl Aanmelding schriftelijk bevestigt, op welk moment de Overeenkomst tot stand komt.


3.4. Lid verklaart dat hij de Overeenkomst aangaat in zijn hoedanigheid van Donateur.


4. Lidmaatschap


4.1. Donateursbelangen.nl heeft precies 1 Lidmaatschap. De inhoud van dit Lidmaatschap is weergegeven op de Website. Donateursbelangen.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van het Lidmaatschap te wijzigen.


4.2. Donateursbelangen.nl zal zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst:


a) de Content gratis beschikbaar stellen aan Lid; en

b) de Nieuwsbrief uitgaven toesturen met informatie rondom Donateursbelangen.


4.4. Lid dient klachten over de Content en/of ontvangen diensten vanuit Donateursbelangen.nl binnen tien werkdagen na ontvangst daarvan, schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klacht aan Donateursbelangen.nl mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak tegenover Donateursbelangen.nl ten aanzien van gebreken in de ontvangen diensten.


4.5. Lid staat in voor de nakoming van de Overeenkomst.


5. Prijs en betaling


5.1. De prijs voor een Lidmaatschap is de prijs die op de Website staat vermeld en is op dit moment 0 euro.


5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door Donateursbelangen.nl gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport- of verzendkosten.


5.3. Donateursbelangen.nl behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen, onder meer op basis van indexatie. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens een andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Donateursbelangen.nl worden ingevoerd.


5.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de door Lid eventueel verschuldigde vergoedingen vooraf gefactureerd voor de gehele Initiële Duur of vervolgens steeds voor de duur van iedere Verlenging.


5.5. Lid zal alle eventuele facturen binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum voldoen op het in de factuur kenbaar gemaakte bankrekeningnummer. Voornoemde betalingstermijn heeft te allen tijde te gelden als een fatale termijn.


5.6. Door Lid gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Lid vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.


5.7. Donateursbelangen.nl heeft het recht om op ieder moment vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling van Lid te verlangen.


6. Duur en einde


6.1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment van totstandkoming overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en is voor onbepaalde tijd.


6.2. Opzegging kan door het e-mailadres op via de Nieuwsbrief uit te schrijven.


6.3. Donateursbelangen.nl heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden in geval: 


a) Lid tekortschiet in de nakoming van een verplichting op grond van de Overeenkomst die, indien verzuim vereist is en niet reeds van rechtswege is ingetreden, niet binnen een redelijke termijn van dertig dagen na een gedetailleerde ingebrekestelling door Lid is gezuiverd;


b) Lid (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aanvraagt, dit voor hem wordt aangevraagd of dit aan hem wordt verleend;


c) Lid enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde Content en/of Nieuwsbrief heeft geschonden;


6.4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Donateursbelangen.nl zijn alle door Lid aan Donateursbelangen.nl eventuele verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.


7. Aansprakelijkheid


7.1. Donateursbelangen.nl streeft ernaar dat de inhoud van de Content en de Nieuwsbrief zonder fouten of onvolkomenheden te laten zijn, maar staat daarvoor niet in.


7.2. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 7, is de totale aansprakelijkheid van Donateursbelangen.nl op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of anderszins beperkt tot Directe Schade ter hoogte van het bedrag (exclusief BTW) dat Lid gedurende de zes maanden voorafgaande aan e (eerste) schadeveroorzakende gebeurtenis aan Donateursbelangen.nl heeft betaald. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft daarbij te gelden als één gebeurtenis.


7.3. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Donateursbelangen.nl of haar bedrijfsleiding is de aansprakelijkheid van Donateursbelangen.nl voor andere schade dan Directe Schade uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens is de aansprakelijkheid voor hulppersonen en ondergeschikten van Donateursbelangen.nl uitgesloten.


7.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Lid de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Donateursbelangen.nl meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen Donateursbelangen.nl vervalt door het verloop van twaalf maanden.


7.5. Het bepaalde in dit artikel en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Lidmaatschapsgelden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Fondsenwerving.nl zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. Dit artikellid is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met Fondsenwerving.nl verbonden (rechts)persoon.


7.6. Lid vrijwaart Donateursbelangen.nl voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of samenhangen met een handeling van Lid in strijd met de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het handelen door Lid in strijd met artikel 8.2.


8. Intellectuele eigendomsrechten


8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, databankrechten en merkenrecht, die rusten op of vervat zijn in de Content, de Nieuwsbrief en andere werken die door Donateursbelangen.nl aan Lid ter beschikking worden gesteld op grond van de Overeenkomst, berusten bij Donateursbelangen.nl en haar licentiegevers.


8.2. Het is Lid niet toegestaan de Content, Nieuwsbrief en andere werken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Donateursbelangen.nl op welke wijze dan ook te verveelvoudigen of openbaar te maken.


9. Contractsoverneming


9.1. De Overeenkomst en de rechten en verplichtingen daaruit kunnen door Lid niet worden overgedragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Donateursbelangen.nl.


9.2. De Overeenkomst en de rechten en verplichtingen daaruit kunnen door Donateursbelangen.nl zonder medewerking van Lid worden overgedragen aan een rechtspersoon in dezelfde groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, als Donateursbelangen.nl. Voor zover nodig verleent Lid hierbij bij voorbaat toestemming aan bovenstaande contractsoverneming.


10. Diversen


10.1. Donateursbelangen.nl behoudt zich het recht voor de Overeenkomst (waaronder begrepen deze Lidmaatschapsvoorwaarden) eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde bedingen treden in werking op het moment dat deze aan Lid kenbaar zijn gemaakt of op een later door Donateursbelangen.nl schriftelijk kenbaar gemaakt moment.


10.2. Indien een of meer bepalingen in de Overeenkomst op grond van wettelijke bepalingen nietig dan wel vernietigbaar zijn, verplichten Partijen zich die bepalingen op verzoek van Donateursbelangen.nl te vervangen door geoorloofde bepalingen die het nauwst aansluiten bij de bedoeling van Partijen. Voornoemde situatie laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze de Overeenkomst onverlet.


10.3. Het recht van Lid om zich op opschorting of verrekening te beroepen, is uitgesloten.


10.4. Donateursbelangen.nl is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen tegenover Lid op te schorten, zolang Lid niet aan al zijn verplichtingen uit hoofde van enige met Donateursbelangen.nl bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.


11. Toepasselijk recht en geschillen


11.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover van toepassing is het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.


11.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Den Bosch.  


Onze referentie: 2021-12-20-lidmaatschapsvoorwaarden

Laatste wijzigingsdatum: 20 december 2021