Gebruikersvoorwaarden

Stichting Donateursbelangen behartigt de belangen van donateurs in Nederland. Wij vertegenwoordigen donateurs die lid zijn bij Stichting Donateursbelangen. Door gebruik te maken van de Website(s) en/of App(s) van Stichting Donateursbelangen stemt de Gebruiker in met deze gebruikersvoorwaarden.


In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:


Gebruiker: Elke bezoeker die gebruik maakt van de Website(s) of App(s) van Stichting Donateursbelangen niet zijnde een Lid of Participant. Voor een Lid of Participant gelden specifieke en aanvullende lidmaatschapsvoorwaarden boven op de gebruikersvoorwaarden. Waar in de gebruikersvoorwaarden over U gesproken wordt kan ook Gebruiker worden gelezen;


Donateursbelangen: Stichting Donateursbelangen, gevestigd in Zeeland (N.Br.) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17137130. Waar in dit document over Wij gesproken wordt kan ook Donateursbelangen worden gelezen;


Website(s): Alle door Donateursbelangen te beheren en/of te gebruiken websites, zoals onder andere www.donateursbelangen.nl;


App(s): Alle door Donateursbelangen te beheren en/of te gebruiken apps;


Donateur: degene, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die donaties, schenkingen of giften wenst te maken aan een Non-profit;


Donatie: een door de Donateur geschonken geldbedrag;


Non-profit: Elke bij een kamer van koophandel ingeschreven charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon, die donaties ontvangt vanuit een Donateur.


Lid: Een Donateur die zich ingeschreven heeft als lid bij Donateursbelangen.


Participant: Een fondsenwervende organisatie die als rechtspersoon ingeschreven staat bij de KvK.


Uw Materiaal: Door Gebruiker verstrekt materiaal op de Website(s) of App(s).


Toepasselijkheid

Art. 1.1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de Website(s) en App(s) van Donateursbelangen.

1.2. Deze gebruikersvoorwaarden komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze gebruikersvoorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Donateursbelangen schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website(s) of App(s) begint te gebruiken. Door de Website(s) of App(s) van Donateursbelangen te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze Website(s) of App(s) niet te gebruiken.


Algemeen

Art. 2.1. Donateursbelangen opereert autonoom en stimuleert filantropie op haar eigen autonome manier waarbij er donateurgericht gewerkt wordt door non-profitorganisaties op basis van gewenst gedrag donateursbelangen.

2.2. Door de Website(s) of App(s) van Donateursbelangen te openen, gaat u akkoord met het volgende:

a) Dat u de inhoud ervan uitsluitend voor uw eigen privégebruik oproept.

b) Dat u zult voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van de Website(s) of App(s).

c) Dat u alle redelijke instructies zult naleven die Donateursbelangen u geeft met betrekking tot de Website(s) of App(s).

d) Dat u de Website(s) of App(s) niet zult gebruiken om informatie of gegevens in strijd met de wet- of regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot wet- of regelgeving inzake financiële services, het witwassen van geld of antiterrorisme) te distribueren.

e) Er komt een overeenkomst tot stand tussen Gebruiker en Donateursbelangen op basis van deze gebruikersvoorwaarden. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat een gebruiker de Website(s) of App(s) van Donateursbelangen gebruikt. De overeenkomst kan door ieder der partijen, zonder opgaaf van redenen, digitaal (gebruikersaccount verwijderen) of schriftelijk met een minimale opzegtermijn van één maand worden beëindigd.

2.3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle telecommunicatiekosten met betrekking tot het gebruik van de Website(s) of App(s).

2.4. Toegang tot de Website(s) en App(s) is toegestaan op tijdelijke basis, en Donateursbelangen behoudt zich het recht voor de service die we op onze websites(s) en App(s) bieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze Website(s) of App(s) om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn op enig moment of voor een bepaalde periode. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot bepaalde gedeelten van onze Website(s) en applicatie(s) of deze volledig beperken.

2.5. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of van een ander gedeelte van wettelijke kennisgevingen onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt in een jurisdictie, heeft dat geen invloed op:

a) de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in die jurisdictie van andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of een ander gedeelte van juridische kennisgevingen; of

b) de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in andere jurisdicties van deze of andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of een ander gedeelte van juridische kennisgevingen.

2.6. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden opgevat als het aangaan van een partnerschap tussen u en ons, noch wordt u of worden wij als agent van de andere partij opgevat om welke reden dan ook. Een persoon die geen partij is in deze Gebruiksvoorwaarden mag geen van de bepalingen afdwingen.

2.7. Indien u of Donateursbelangen er niet in slagen een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of indien een bepaling door de ander wordt geschonden of de ander bij het uitvoeren van een bepaling in gebreke blijft, mag dit niet worden opgevat als verklaring van afstand en dit voorkomt niet dat Donateursbelangen of u vervolgens die bepaling afdwingen of optreden tegen dergelijke schending of een volgende schending van de bepaling door de andere partij of bij het in gebreke blijven van de andere partij bij de uitvoering van die bepaling.


Intellectueel eigendom

Art 3.1. Donateursbelangen is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Website(s) of App(s) en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn over de hele wereld door auteursrechtelijke wetten en verdragen beschermd. Al deze rechten zijn voorbehouden.


Rechten en plichten Gebruiker

Art. 4.1. U stemt ermee in ervoor te zorgen dat al het materiaal dat u naar de Website(s) of App(s) verzendt of op onze Website(s) of App(s) uploadt (inclusief maar niet beperkt tot e-mails, tekst, curriculum vitaes, afbeeldingen, stille of bewegende beelden, of reacties op enquêtes op de Website(s) of App(s)) (Uw Materiaal) wettig, fatsoenlijk en waarheidsgetrouw is, voldoet aan alle wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ons of derden, niet lasterlijk, onbetrouwbaar of misleidend of anderszins bezwaarlijk is en vrij is van virussen, infecties of wormen.

4.2. U bent zelf verantwoordelijk voor Uw Materiaal. Als we vinden dat we door een deel van Uw Materiaal risico lopen op vorderingen of klachten van derden, kunnen wij uw toegang tot een deel van de of de volledige Website(s) of App(s) blokkeren, of een deel van of al Uw Materiaal verwijderen. In dit opzicht moet u ons alle redelijke hulp verstrekken.

4.3. U mag een link naar onze webpagina's plaatsen, op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en wettige manier doet die onze reputatie niet schaadt of hier geen misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning onzerzijds suggereert.

4.4. U mag onze Website(s) of App(s) niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is, te plaatsen. U mag geen onbevoegde toegang proberen te verkrijgen tot onze Website(s) of App(s), de server waarop onze Website(s) of App(s) zijn opgeslagen of andere servers, computers of databases die aan onze Website(s) of App(s) zijn gekoppeld. U mag onze Website(s) of App(s) niet aanvallen via een DoS-aanval (Denial-of-Service) of DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service). Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit. Wij zullen dergelijke overtredingen rapporteren aan de desbetreffende wethandhavingsinstanties en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen door te geven. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht om onze Website(s) of App(s) te gebruiken, onmiddellijk beëindigd.

4.5. Wanneer u een gebruikers-id, wachtwoord of andere vorm van informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of wanneer u deze informatie wordt verstrekt, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en mag u deze niet doorgeven aan derden. We hebben het recht om gebruikers-id's of wachtwoorden te allen tijde uit te schakelen, ongeacht of deze door u zijn gekozen of door ons zijn toegewezen, indien u naar onze mening de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.


Rechten en plichten Donateursbelangen

Art. 5.1. Donateursbelangen zal haar werkzaamheden zoveel mogelijk naar wensen van de Gebruiker verrichten, maar is daarbij niet gehouden aan aanwijzingen van de Gebruiker betreffende de uitvoering van deze gebruikersvoorwaarden.

5.2. Donateursbelangen behoudt zich het recht voor om haar diensten te wijzigen, te beëindigen of uit te breiden, alsmede deze voorwaarden te wijzigen of uit te breiden.

5.3. Donateursbelangen mag bij de uitvoering van deze gebruikersvoorwaarden naar eigen inzicht derden inschakelen, mits Donateursbelangen ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als Donateursbelangen zelf.

5.4. Donateursbelangen mag rechten en verplichtingen uit deze gebruikersvoorwaarden overdragen aan derden.

5.5. Donateursbelangen is te allen tijde gerechtigd – ook lopende deze gebruikersvoorwaarden – naar eigen inzicht de Gebruiker de toegang tot het account van de Gebruiker, alsmede de toegang tot de diensten, Website(s) of app(s) van Donateursbelangen te weigeren zonder dat Donateursbelangen gehouden is enige schade aan de Gebruiker te vergoeden.

5.6. Indien de Gebruiker in strijd handelt met deze gebruikersvoorwaarden, is Donateursbelangen gerechtigd per direct deze gebruikersvoorwaarden met de Gebruiker te beëindigen, haar account te deactiveren en een eventuele vermelding op de Website(s) of Applicatie(s) te verwijderen.


Aansprakelijkheid Donateursbelangen

Art. 6.1. Donateursbelangen kan niet garanderen dat onze Website(s) of App(s) volgens uw verwachtingen, of ononderbroken of foutloos zullen werken. Wij zijn niet verplicht om de Website(s) of App(s) bij te werken, maar we kunnen dit van tijd tot tijd doen en we behouden ons het recht voor om te allen tijde de Website(s) of App(s) te wijzigen, de toegang tot de Website(s) of App(s) te beperken of onze Website(s) of App(s) te sluiten.

6.2. Het materiaal dat op onze Website(s) of App(s) wordt weergegeven, wordt voorzien zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid. Voor zover dat wettelijk is toegestaan, sluit Donateursbelangen, het volgende uitdrukkelijk uit:

a) Iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of als gevolg van het gebruik van onze websites, websites gekoppeld aan onze websites en al het materiaal dat hierop is geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot:

b) verlies van inkomsten of omzet;

c) verlies van zaken;

d) verlies van winst of contracten;

e) verlies van verwachte besparingen;

f) verlies van gegevens;

g) verlies van goodwill;

h) verspilde beheer- of kantoortijd; en

i) voor enig ander verlies of schade, van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en ongeacht of deze is ontstaan door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien deze voorzienbaar was, mits deze voorwaarde geen vorderingen voor verlies of schade aan uw tastbare eigendom voorkomt of enige andere vorderingen voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de bovenstaande categorieën. Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van of verlies aan apparatuur of software veroorzaakt door virussen, defecten of storingen in de verbinding bij de toegang tot of het gebruik van onze Website(s) of App(s), de inhoud ervan of Uw Materiaal.

6.3. Waar onze Website(s) of App(s) (deep)links bevat naar andere sites of applicaties en resources die door derden worden voorzien, zijn deze links louter ter informatie bedoeld. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites, applicaties of resources, en accepteren geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor verlies of schade als gevolg van uw gebruik ervan.

6.4. Donateursbelangen is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal infecteert als gevolg van uw gebruik van onze Website(s) of App(s) of het downloaden van materiaal dat geplaatst is op onze Website(s) of App(s) of een website die eraan is gekoppeld.

6.5. Commentaar en ander materiaal dat op onze Website(s) of App(s) wordt geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voortkomende uit het vertrouwen op dergelijk materiaal door bezoekers van onze site, of door iedereen die over de inhoud ervan wordt geïnformeerd.


Handels- en beeldmerken

Art. 7.1. Alle bedrijfs-, product- of servicenamen waarnaar op onze Website(s) of App(s) wordt verwezen, worden alleen gebruikt ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. De handelsmerken en/of geregistreerde beeldmerken van Donateursbelangen mogen alleen worden gebruikt met onze toestemming en na toekenning van een licentie door ons.


Variaties en wijzigingen

Art. 8.1. Donateursbelangen kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. U wordt geacht de gebruiksvoorwaarden pagina van tijd tot tijd te controleren op aangebrachte wijzigingen, aangezien u hieraan bent gebonden. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze Website(s) of App(s) worden gepubliceerd. Elke wijziging of aanpassing van deze gebruiksvoorwaarden is geldig zodra deze op de Website(s) of App(s) wordt geplaatst.


Vertrouwelijke informatie

Art. 9.1. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, wordt niet-persoonlijke informatie of materiaal dat naar ons wordt verstuurd, niet als vertrouwelijk beschouwd. Door ons niet-persoonlijke informatie of materiaal te sturen, geeft u ons een onbeperkte, onherroepelijke, royalty-vrije, eeuwigdurende licentie om dit materiaal of deze informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, over te brengen en te distribueren, en u gaat ermee akkoord dat wij ideeën, concepten, kennis of technieken die u ons om welke reden dan ook stuurt, mogen gebruiken. Wij zullen uw naam echter niet vrijgeven of anderszins publiceren dat u materialen of andere informatie bij ons hebt ingediend, tenzij: (a) u ons de toestemming geeft om dit te doen; (b) wij u eerst laten weten dat het materiaal of andere informatie die u bij ons indient op een bepaald deel van een Website(s) of App(s) wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt met een vermelding van uw naam; of (c) wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.


Privacy en Cookies

Art. 10.1. Donateursbelangen verwerkt informatie over een Gebruiker in overeenstemming met ons eigen privacybeleid. Door onze Website(s) of App(s) te gebruiken, gaat u akkoord met dergelijke verwerking en garandeert u de juistheid van alle door u verstrekte gegevens.

10.2. Donateursbelangen respecteert de privacy van de Gebruiker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Gebruiker aan Donateursbelangen verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG daaraan stelt. Eventuele EXIF en metadata bij foto's die geupload worden moet de gebruiker zelf verwijderen alvorens deze te uploaden/plaatsen indien niet gewenst wordt dat deze metadata online staat.

10.3. Op de Website(s) of App(s) wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter en WhatsApp. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter en Whatsapp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van u als Gebruiker doen.

10.4. Donateursbelangen heeft een cookiebeleid welke via de Website(s) en App(s) in te zien en na te lezen is.


Vragen of zorgen

Art. 11.1. Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over het materiaal dat op onze Website(s) of App(s) wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met info@donateursbelangen.nl of door een brief te schrijven aan Donateursbelangen.


Slotbepalingen

Art. 12.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechtbanken hebben niet-exclusieve bevoegdheid over vorderingen die voortkomen uit of verband houden met een bezoek aan onze Website(s) of App(s). Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of hun onderwerp of opstelling (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de wetten van Nederland en worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

12.2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Donateursbelangen, thans zijnde Zeeland (provincie Noord-Brabant), onverminderd het recht van Donateursbelangen om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

12.3. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de Gebruiker toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.


Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze Website(s) of App(s).

Stichting Donateursbelangen.


Onze referentie: 2021-12-20-gebruikersvoorwaarden

Laatste wijzigingsdatum: 20 december 2021