Checklists & Whitepapers donateurgericht fondsenwerven

Vertrouwen tussen gevers en goede doelen versterken via donateurgerichte fondsenwerving

Donateursvertrouwen in de goede doelen sector


Een gebrek aan ethiek met betrekking tot fondsenwerving kan het vertrouwen in de non-profit sector schaden. Help donateurs zich goed te voelen bij het geven door tijdens en na het doneren de gevers altijd van juiste informatie te voorzien.


De vrijgevigheid stimuleren van Nederlanders door fondsenwervende organisaties moet gebaseerd zijn op een wederzijds respect en een vertrouwensrelatie. Een wettelijk kader om het respect van ethische normen binnen de fondsenwerving te waarborgen bestaat op dit moment niet in Nederland.

Whitepaper - De donateur centraal stellen

Donateurgericht werken ten behoeve van donateurloyaliteit en het donateursvertrouwen.

Deze whitepaper helpt non-profitorganisaties bij de vraag: Staat bij ons als non-profit de donateur centraal en geldt dat onze organisatie daadwerkelijk donateurgericht werkt ten behoeve van meer donateurloyaliteit en een hoger donateursvertrouwen?

DOWNLOAD WHITEPAPER

Whitepaper - De donateur centraal stellen

Checklist ethische en donateurgerichte fondsenwerving


Via onderstaande checklist kunnen goede doelen, fondsenwervers en het geefpubliek controleren of er door fondsenwervende organisaties ethisch gehandeld wordt tijdens het fondsenwerven:

 • Werpen wij als goed doel geen drempels op aan de donateur die wil geven?
 • Als we een emotie in een boodschap stoppen is deze boodschap oprecht en ervaren donateurs dit niet als een trucje?
 • Geven onze straatwervers duidelijk aan wie ze zijn en welke organisatie ze vertegenwoordigen.
 • Donateurs moeten zich vrij voelen om vragen te stellen en openhartige en nauwkeurige antwoorden te krijgen.
 • Informeren we de donateur juist, nauwkeurig, eerlijk en volledig voor, tijdens en na het doneren?
 • Zijn wij transparant tijdens het doneren zodat een individuele donateur weet hoeveel netto van zijn donatiebedrag bij ons als goed doel terechtkomt en waarbij duidelijk is hoe het ontvangen donatiegeld aangewend wordt om impact te maken?
 • Perkt onze fondsenwerving de keuzevrijheid van donateurs in? 
 • Laten wij de donateur weten dat diegene die om geld vraagt, onze fondsenwerver, vrijwilliger, medewerker van de organisatie of ingehuurd wervingsbureau is?
 • Vragen wij zonder wettelijke of ethische grondslag teveel verplichte persoonsgegevens tijdens doneren?
 • Komt onze fondsenwerving vrijblijvend over op donateurs? 
 • Bieden wij keuzevrijheid met betrekking tot de betaalmethode waarmee de donateur wil geven?
 • Stellen we donateurs in staat hun eigen keuze te maken? 
 • Leggen of dringen we keuzes op aan donateurs? 
 • Pushen we donateurs om een keuze te maken? 
 • Geeft onze fondsenwerving donateurs mogelijk het gevoel zich verplicht te voelen te doneren? 
 • Bieden we donateurs de vrijheid om nee te zeggen tegen doneren? 
 • Bieden we donateurs de vrijheid om niet geconfronteerd te worden met onze fondsenwervende praktijken? 
 • Nemen wij als non-profitorganisatie de beslissing in plaats van de donateur? 
 • Respecteren we de keuze van de donateur wanneer deze beslist niet te doneren? 
 • Geven we donateurs een slecht gevoel wanneer ze beslissen niet te doneren? 
 • Vellen we impliciet of expliciet een oordeel over donateurs als deze beslissen niet te doneren? 
 • Geven we donateurs het gevoel (mede)verantwoordelijk te zijn voor het oplossen van de door ons gesteunde problematiek? 
 • Leggen we in één of meerdere van de fasen van het fondsenweringsproces druk op de schouders van donateurs? 
 • Zorgt onze fondsenwerving ervoor dat donateurs kunnen handelen volgens hun vrije keuze? 
 • Stellen we donateurs in staat op om een doordachte en bewuste manier keuzes te maken op het vlak van doneren? 

Gerechtvaardigd belang vragen persoonsgegevens


Keuzevrijheid

Je moet donateurs alleen verplichte velden in een formulier aanbieden of aan ze vragen als hiervoor een wettelijke en ethische grondslag is. Zo is het niet aan te raden donateurs te verplichten hun geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel fysieke adres door te geven. Eenmalige donateurs geven eenmalig en willen niet als "klant" gezien worden. Anders hadden zij er wel voor gekozen om vaste donateur te worden. Je mag donateurs alles vragen maar biedt dit optioneel met uitleg aan zodat de donateur zelf kan aangeven of beslissen deze gegevens te delen.


Vraag optioneel om persoonsgegevens

Fondsenwervende organisaties of fondsenwervers die zich beroepen op "gerechtvaardigd belang" bij het vragen naar privacygegevens tijdens het doneren of op het moment dat een donateur af wil haken als vaste donateur moeten bij ethische en donateurgerichte fondsenwerving rekening houden met:


 • het respecteren van de uitdrukkelijke wens van een (ex-)donateur om niet langer als prospect-donateur gezien te worden. Punt. Geen discussie.
 • alleen maximaal noodzakelijke persoonsgegevens vragen om de donatie te kunnen verwerken.
 • gewenste privacygegevens mogen optioneel gevraagd worden tijdens het doneren maar zeker niet verplicht gesteld worden. Daar is geen wettelijke of ethische grondslag voor. De donateur moet de optie hebben om deze optionele gegevens niet te hoeven delen.
 • Het is voldoende als de donateur zegt dat hij/zij niet meer gebeld wilt worden. Dit heet: recht van bezwaar. De fondsenwerver moet dan het gesprek stoppen en mag de desbetreffende persoon niet meer bellen. Zie uitleg op deze pagina van de rijksoverheid.
 • het recht om vergeten te worden waarbij privacygegevens verwijderd worden.
 • het recht om privacygegevens die vastgelegd zijn in te zien en per privacygegeven deze te laten verwijderen of leeg te maken.


Stichting Donateursbelangen mee laten kijken


Als non-profit organisatie kun je aan Stichting Donateursbelangen vragen mee te kijken naar de manier waarop jullie organisatie donateurgericht werkt. We zullen dan tips/suggesties doen hoe bepaalde zaken vanuit het donateursperspectief wellicht beter kunnen.


Advisering/Suggesties m.b.t. donateurgericht werken?

Heeft jullie non-profit organisatie interesse in het krijgen van adviezen en suggesties met betrekking tot donateurgericht werken vanuit het donateursperspectief? Neem contact met ons op.