De Donateursbelofte

Via de Donateursbelofte verklaren en beloven non-profitorganisaties of donatieplatformen ervoor te zorgen dat donateurs het volste vertrouwen kunnen hebben in deze organisaties en doelen die zij steunen. Samen versterken we het vertrouwen tussen gevers en goede doelen op basis van onderstaande 10 beloften. Via de Donateursbelofte verklaren en beloven wij als non-profit of donatieplatform:

Wij doen er alles aan om het vertrouwen tussen gevers en goede doelen te versterken. Vanuit het donateursperspectief zorgen wij voor eerlijke, open en transparante informatie. Wij streven naar een non-profit sector op basis van het rechtvaardigheidsprincipe, waarbij niet noodzakelijk is dat elke speler evenveel kansen heeft om te slagen, maar wel dat alle spelers het spel spelen volgens dezelfde regels (gelijk speelveld principe).

Donaties worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze gegeven zijn. Zo worden geoormerkte donaties (ten behoeve van specifieke projecten/acties) niet voor andere doeleinden gebruikt. Goede doelen moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan hun donateurs over hoe ze hun geld hebben besteed.

Definitie donateurgericht: Rekening houden met de wensen en voorkeuren van donateurs. Wij werken donateurgericht op basis van (communicatie)voorkeuren die door de donateur bepaald worden. Het is voor de donateur mogelijk aan te geven en in te stellen hoe er met hem gecommuniceerd mag worden. De donateurs bepalen dus wat er gebeurt. Niet alle non-profitorganisaties hebben het op de rit om vanuit een [Mijn donateur] omgeving wensen & voorkeuren te laten beheren door de donateur zelf. Zolang de donateur maar aan mag en kan geven hoe er wel/niet contact opgenomen mag worden en de non-profitorganisatie zich hier aan houdt geldt dat de belofte nageleefd wordt.

Wij zijn bereid en hebben het vermogen om een ander te behandelen zoals wijzelf ook graag behandeld willen worden. Donateurs krijgen binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie op een vraag. Dit antwoord wordt gegeven aan de donateur via het kanaal waarmee de vraag gesteld is of op basis van de donateur aangegeven communicatievoorkeuren. Aanpassingen die de donateur graag doorgevoerd ziet worden worden binnen 5 werkdagen doorgevoerd. Bij geld inzamelen (fondsenwerving) houden wij rekening met:

 • Geven is vrijwillig. Iedere donateur heeft consistent en effectief de controle over zijn of haar persoonlijke relatie met het goede doel dat hij of zij ondersteunt. #keuzevrijheid
 • Wij werpen als goed doel geen drempels op aan de donateur die wil geven.
 • Als we een emotie in een boodschap stoppen is deze boodschap oprecht en ervaren donateurs dit niet als een trucje?
 • Pushen we donateurs om een keuze te maken?
 • Onze fondsenwervers behandelen donateurs altijd fatsoenlijk en met #respect
 • Wij informeren de donateur juist, nauwkeurig, eerlijk en volledig voor, tijdens en na het doneren. Onze donateurs moeten zich vrij voelen om vragen te stellen en openhartige en nauwkeurige antwoorden te krijgen.
 • Wij zijn transparant tijdens het doneren zodat een individuele donateur weet hoeveel van zijn donatiebedrag daadwerkelijk bij ons als goed doel terechtkomt?
 • Perkt onze fondsenwerving de keuzevrijheid van donateurs in?
 • Wij vragen niet teveel verplichte persoonsgegevens tijdens het doneren.
 • Komt onze fondsenwerving vrijblijvend over op donateurs?
 • Wij bieden keuzevrijheid met betrekking tot de betaalmethode waarmee de donateur wil geven?
 • Stellen we donateurs in staat hun eigen keuze te maken?
 • Leggen of dringen we keuzes op aan donateurs?
 • Geeft onze fondsenwerving donateurs mogelijk het gevoel zich verplicht te voelen te doneren? Oftewel: bieden we donateurs de vrijheid om nee te zeggen tegen doneren?
 • Bieden we donateurs de vrijheid om niet geconfronteerd te worden met onze fondsenwervende praktijken?
 • Nemen wij als non-profitorganisatie de beslissing in plaats van de donateur?
 • Respecteren we de keuze van de donateur wanneer deze beslist niet te doneren?
 • Geven we donateurs een slecht gevoel wanneer ze beslissen niet te doneren?
 • Vellen we impliciet of expliciet een oordeel over donateurs als deze beslissen niet te doneren?
 • Geven we donateurs het gevoel (mede)verantwoordelijk te zijn voor het oplossen van de door ons gesteunde problematiek?
 • Leggen we in één of meerdere van de fasen van het fondsenweringsproces druk op de schouders van donateurs?
 • Zorgt onze fondsenwerving ervoor dat donateurs kunnen handelen volgens hun vrije keuze?
 • Stellen we donateurs in staat op om een doordachte en bewuste manier keuzes te maken op het vlak van doneren?
 • Onze fondsenwervers dienen zich te laten leiden door hoge normen en idealen, niet door het eigenbelang van een organisatie of individu.  

Donateurs hebben het recht om te weten wie om een donatie vraagt en dus aan het fondsen werven is. Bij onder andere fieldmarketing (huis-aan-huis- & straatwerving) heeft de donateur het recht om te weten of de fondsenwerver een vrijwilliger van het goede doel is die om een donatie vraagt, een betaalde kracht van het goede doel is die om en donatie vraagt of een betaalde kracht van een door het goede doel ingehuurd wervingsbureau is. Een goed doel hoort daarnaast te melden wanneer een donateur door een fictief persoon aangesproken wordt. Daarmee geldt dat donateurs altijd weten of ze met een echt persoon contact hebben of met een fictief persoon (AI gestuurde video/chatbot/spraakcomputer) of ingehuurde medewerker van een wervingsbureau. Dit geldt voor alle mogelijke fondsenwervingskanalen waarmee de geefvraag wordt gesteld.

Van iedere donatie zal direct een percentage naar de doelstelling en doelbesteding gaan. Een donateur kan ervan uitgaan dat van iedere geldelijke bijdrage die gedaan wordt een gedeelte, procentueel zoveel mogelijk, naar de gezamenlijke doelstelling gaat. Bij directe kosten moet je denken aan transactiekosten en op basis van No Cure No Pay afgesproken vergoedingen bij het werven van een donateur.

Als non-profit organisatie spreken wij diegene die een bijdrage doet op de juiste manier aan. Het is daarnaast belangrijk dat aan gevers verduidelijkt wordt dat zij met een echt persoon of een kunstmatige intelligentie oplossing = machine te maken hebben. De kans bestaat dat als donateurs door een (chat)robot of machine worden geholpen niet alle relevante aspecten van hun individuele geval voldoende gewogen worden en zijn. Mensen moeten daarom altijd in de gelegenheid zijn om een mens te raadplegen. Daarvoor is het belangrijk dat gevers weten, of ze door een automatische toepassing geholpen zijn, of niet. Het goede doel hoort donateurs te melden wanneer zij door een geautomatiseerde toepassing worden of zijn geholpen. Donateurs, leden en loterijdeelnemers zullen aangesproken worden als lid van X of deelnemer aan loterij X. Dit omdat er tegenover de betaling een tegenprestatie wordt geleverd en bij lidmaatschappen een lid een tegenprestatie verwacht en bij een loterij de particuliere belangen (het willen winnen van een (geld)prijs) worden behartigd in tegenstelling tot het algemeen belang. We kunnen dus spreken van donateurs (ontvangsten en giften zonder tegenprestatie via donaties, nalatenschappen, etc.), leden (ontvangsten met tegenprestatie) en loterijdeelnemers (ontvangsten met tegenprestatie) met betrekking tot inkomsten voor goede doelen. Wij spreken onze achterban op de juiste manier aan. Als voorbeeld: Beste donateur x, Beste lid x, Beste loterijdeelnemer x. Het mixen van deelname aan bepaalde programma’s en dit als donatie zien waarbij de persoon als donateur aangesproken wordt moet voorkomen worden zodat het voor de persoon in kwestie die geld geeft duidelijk is tot welke categorie hij/zij behoort vanuit een fondsenwervingsperspectief. Daarnaast het advies om donateur te laten bepalen of hij/zij formeel of informeel aangesproken wil worden. Voor een gever moet het daarnaast dus altijd duidelijk zijn dat men aangesproken wordt door een echt mens of door een machine (oplossing op basis van kunstmatige intelligentie).

Wij bieden binnen 3 kliks op de eigen website de donateur de mogelijkheid een vast donateurschap eenvoudig op te zeggen. Ter info: deze pagina met uitleg moet vanuit de navigatie te benaderen zijn. Uilteg: nog beter is het aanbieden aan een donateur zijn/haar donatie in te zien en te wijzigen door middel van een [Mijn donateur] omgeving. Indien er geen [mijn donateur] omgeving is geen dan minimaal hoe een vast donateurschap in te zien, te wijzigen of op te zeggen is via minimaal een werkend e-mailadres of contactformulieren.

In het beginsel is een donatie een gift zonder tegenprestatie opgestart en uitgevoerd door een donateur. Wij maken persoonsgegevens die niet nodig zijn om een donatie te verwerken optioneel zodat donateurs zelf kunnen bepalen welke persoonsgegeven wel/niet te delen. Voor donateurs moet gelden dat een donatie een gift zonder tegenprestatie is waarbij de donateur niet om te mogen doneren een tegenprestatie moet leveren door verplicht persoonsgegevens af te staan. Wij waarborgen en beschermen de privacy van de donateur als non-profitorganisatie. Wij voldoen aan de AVG privacywetgeving. Donateurs AVG-privacyrechten * Recht op inzage. * Donateurs hebben het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die non-profitorganisaties over hen verwerkt en opgeslagen hebben inclusief de bron. * Recht op vergetelheid. * Donateurs hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. * Recht op rectificatie en aanvulling. * Donateurs hebben het recht persoonsgegevens te laten wijzigen. * Het recht op beperking van de verwerking: * Donateurs hebben het recht om minder gegevens te laten verwerken. * Donateurs hebben het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. * Bij het ontwerpen van fondsenwervende systemen wordt geborgd dat zo min mogelijk persoonsgegevens worden verzameld (dataminimalisatie). * Ten slotte hebben donateurs het recht op duidelijke informatie over wat een non-profit met hun persoonsgegevens doet. Anoniem doneren? Bij voorkeur raden we aan anoniem doneren binnen wet- en regelgeving aan te bieden zodat de donateur proactief zelf de privacy kan beschermen of anders via voorkeuren aan kan geven hoe de donateur dus wel/niet benaderd mag worden via een [Mijn donateur] omgeving. Of via uitleg hoe een donateur aan kan geven wel/niet benaderd te willen worden waarbij dit minimaal binnen 5 werkdagen door de fondsenwervende organisatie doorgevoerd wordt.

De donateur heeft keuze via welke betaalmethode aan onze non-profit te doneren. De donateur kan door middel van minimaal twee verschillende betaalmethoden kiezen hoe aan onze non-profitorganisatie te doneren. Wij bieden als fondsenwervende organisatie niet alleen doneren via contant geld of iDeal aan maar ook minimaal betaalvormen met consumentenbescherming waaronder incasso's (eenmalige of doorlopende machtigingen), CreditCard, PayPal, etc. Uitleg: iDeal is een betaalvorm ZONDER consumentenbescherming. Dit is een onomkeerbare betaling waarbij de donateur niet zelf de betaling nog kan terugdraaien. Het is in het belang van de donateur dat er ook een betaalmethode gekozen kan worden waarbij de donateur de mogelijkheid wel heeft om een donatie binnen een redelijke termijn terug te draaien.

Aansluiten als participant


Jouw fondsenwervende organisatie of donatieplatform mag de DonateursBelangen Badge voeren op uitingen als het voldoet aan De Donateursbelofte opgesteld door Stichting Donateursbelangen. Fondsenwervende organisaties kunnen zich aansluiten als participant Donateursbelangen door De Donateursbelofte na te leven en te ondertekenen.

Definitie donateurgericht

Donateurgericht betekent in het kort: Rekening houden met de wensen en voorkeuren van donateurs.


Uitgebreider: Door donateurgericht te werken geldt dat op basis van voorkeuren door de donateur in- en/of aangegeven is hoe de donateur benaderd mag worden, de privacy te waarborgen is door de donateur, via welke betaalmogelijkheden de donateur kan doneren en transparantie over hoe het gedoneerde geld efficiënt aangewend wordt door de ontvangende partij voor haar doelstelling. Fondsenwerving voor goede doelen moet altijd uitgevoerd worden op een manier die legaal, open, eerlijk en respectvol is naar donateurs.

Goede balans tussen alle belangen


Wij streven naar een goede balans tussen belangen van donateurs en fondsenwervers in de goede doelen wereld op de lange termijn zoals het plaatje hierboven aangeeft. Op dit moment geldt dat de belangen van donateurs nog onvoldoende behartigd worden en de weegschaal naar onze mening doorslaat naar de kant waar de belangen van fondsenwervende organisaties staan. Doordat meer en meer fondsenwervende organisaties het onderstaande gewenste gedrag donateursbelangen zullen gaan volgen verwachten we deze balans de komende jaren te gaan bereiken in de goede doelen sector.

Image alt

DonateursBelangen Badge

Non-profitorganisaties of donatieplatformen die De Donateursbelofte ondertekend hebben en de jaarlijkse bijdrage hebben betaald (vanaf 2023 geldt er geen bijdrage tot nader order) mogen via de DonateursBelangen Badge aan donateurs laten zien dat er donateurgericht gewerkt wordt.

Participerende non-profitorganisaties & donatieplatformen

Laten jullie net als onderstaande non-profitorganisaties en donatieplatformen zien dat donateurgericht werken in jullie DNA zit en er rekening gehouden wordt met de wensen en voorkeuren van donateurs? Doe De Donateursbelofte als non-profitorganisatie of donatieplatform en ontvang de DonateursBelangen-Badge.

Klik op onderstaande button voor een overzicht van alle fondsenwervende organisaties en donatieplatformen die de Donateursbelofte ondertekend hebben en donateurgericht werken.