5 verbeterpunten collecterooster & wervingsrooster

Verbeterpunten deur-aan-deur collecteren


Stichting Donateursbelangen deelt op deze pagina 5 verbeterpunten met betrekking tot deur-aan-deur collecteren waardoor naar onze mening het vertrouwen tussen gevers en goede doelen versterkt zal worden.

Image alt

Verbeterpunt 1: ambitie cashless doneren stopzetten


Cashless collecteren

Stichting Collecteplan geeft aan dat het niet haar ambitie is contant geld doneren in de collectebus stop te zetten. Echter geldt dat Stichting Collecteplan opdracht heeft gegeven voor de pilot 100% QR-collecte.


Tijdens dit NLFL/GDN webinar werden de resultaten gedeeld van het onderzoek naar de pilot 100% QR-collecte in opdracht van Stichting Collecteplan (SCP).


Op deze pagina staat duidelijk: in opdracht van Stichting Collecteplan (SCP). Daarnaast wordt in het webinar vaak het logo van Stichting Collecteplan gebruikt.


Het webinar kent een aantal sprekers. Wouter Langeveld is manager Marketing & Communicatie en tevens plaatsvervangend directeur bij de Nierstichting. Tot voor kort was hij ook lid van het dagelijks bestuur van Stichting Collecteplan (SCP) en was vanuit die positie verantwoordelijk voor innovatie, waaronder de pilot 100% QR. Wouter is inmiddels vertrokken bij de Nierstichting hebben wij begrepen.


Navraag bij KWF

KWF stopt met contact geld accepteren aan de deur vanaf september 2022. Wij hebben de volgende vragen gesteld aan het KWF.


Navraag anoniem doneren bij de Nierstichting

Stichting Donateursbelangen heeft op basis van deze reactie navraag gedaan bij de Nierstichting als participant Stichting Collecteplan die deze ambitie uitgesproken heeft hoe gewaarborgd en gegarandeerd wordt dat digitale donaties via iDeal QR-code of contactloos betalen anoniem plaatsvinden waarbij de goede doelen 0,0 persoonsgegevens in bezit krijgen van donateurs bij eenmalige donaties. Wij hebben de volgende reactie van de Nierstichting ontvangen.


CONTANT GELD NOG STEEDS BELANGIJK VOOR GIFTEN AAN DE DEUR

Stichting Donateursbelangen en Privacy First maken zich hard voor het handhaven van contant geld als betaalmiddel aan de deur zolang donateurs hier nog gebruik van willen maken. Een gift aan de collectant is eenvoudig en eenmalig en ook altijd anoniem als er contant gedoneerd kan blijven worden. Wij roepen alle goede doelen die collecteren aan de deur contant geld te accepteren zolang dit een wettig betaalmiddel is.

Verbeterpunt 2: Juiste informatie verstrekken


Cashless collecteren

In het collecterooster dat het CBF deelt worden vrije perioden getoond en weken waarin CBF erkende goede doelen langs de deur komen.


Maar zie dit voorbeeld van gemeente Nijmegen. Iedereen mag vrij collecteren aan de deur in Nijmegen en er zijn dus helemaal geen vrije weken. In Nijmegen is alles vrij. Het collecterooster laat dit niet zien en geeft dus geen juiste informatie over hoe het zit in Nijmegen. Zo zijn er nog 30+ gemeenten in Nederland waaronder en onder andere gemeente Druten, Wijchen, etc.


Stichting Donateursbelangen roept het CBF op juiste informatie te verstrekken met betrekking tot wie mag collecteren in welke gemeente.

Verbeterpunt 3: Gelijk speelveld zonder stemrecht


Cashless collecteren

Stichting Collecteplan geeft bij navraag aan:


Iedere naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die voor realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doelstellingen door middel van de inzet van een collecte in de openbare ruimte een beroep doet op de publieke bijdragen kan een plaats krijgen op het collecterooster, mits hiervoor ruimte is binnen het aantal beschikbare weken.

 

Procedure van toetreding tot Stichting Collecteplan als participant

  1. De aspirant-organisatie kan een schriftelijke aanvraag voorzien van motivatie tot toetreding richten aan de secretaris van SCP. Dit kan jaarlijks voor 1 januari;
  2. Het bestuur neemt het verzoek in behandeling en verzoekt het CBF de aanvraag te toetsen;
  3. Het CBF toetst of de organisatie aan onder 14.1 lid a en 14.3 lid c genoemde toetredingscriteria voldoet en doet hiervan schriftelijk verslag aan het bestuur. Het bestuur beoordeelt het verslag en gaat eventueel in gesprek met betrokken organisatie voor nadere toelichting;
  4. Het bestuur stelt een onderbouwd oordeel op en stuurt dit ter instemming naar de Raad van Participanten. Indien van toepassing voegt het bestuur hierbij een voorstel voor de specifieke collecteweek die de aanvragende organisatie op het collecterooster zal innemen. Een voorstel voor toekenning van een week kan enkel gedaan worden wanneer er een collecteweek beschikbaar is op het rooster.
  5. In de raad van participanten zitten de 25 aangesloten collecterende goede doelen binnen Stichting Collecteplan. Ieder aangesloten doel heeft 1 stem bij vergadering, grootte van het fonds/collecteopbrengst speelt hierin geen rol. De aspirant-periode gaat in op het moment dat aan de organisatie, na besluitvorming hieromtrent in de Raad, een plaats op het collecterooster is toegekend;
  6. De aspirant-participant kan gedurende de aspirant-periode deelnemen aan de vergaderingen van de Raad, maar heeft geen stemrecht; ook kan een aspirant-lid geen deel uitmaken van het bestuur;
  7. Na 3 jaar beoordeelt het bestuur aan de hand van nogmaals een toetsing door het CBF of de aspirant-participant aan de voorwaarden onder 14.1 lid a, 14.2 lid a en 14.5 lid a voldoet. Bij een positief oordeel wordt de aspirant-status beëindigd en wordt de organisatie participant. Bij negatief oordeel vervalt de aspirant-status per direct.


Goede doelen die landelijk willen collecteren aan de deur in die gemeenten die het collecterooster volgen moeten dus eerst toetreden als participant bij Stichting Collecteplan. Echter zijn het uiteindelijk de goede doelen die participant zijn binnen Stichting Collecteplan die bepalen met stemrecht of een ander goed doel mag toetreden.


Stichting Donateursbelangen vindt dat bij een gelijk speelveld principe het niet goed is dat bepaalde goede doelen via stemrecht over andere goede doelen mogen beslissen of ze wel/niet mogen toetreden. Stichting Donateursbelangen roept Stichting Collecteplan op een meer onafhankelijke procedure van toetreding tot Stichting Collecteplan in te richten waarbij goede doelen geen stemrecht hebben om potentiële nieuwe goede doelen wel of niet te laten toetreden.


Verbeterpunt 4: Gelijke kansen voor lokale doelen!


Cashless collecteren

Gemeenten die het collecterooster (dat gepubliceerd wordt door het CBF) volgen betalen uit gemeenschapsgeld 230.000+ euro per jaar aan het CBF om het collecterooster op te stellen.


Het zijn juist deze gemeenten die het moeilijker maken geld in te zamelen voor lokale stichtingen en goede doelen. Deze gemeenten beperken de lokale goede doelen dus in het deur-aan-deur collecteren in hun gemeente. Het zijn juist de lokale stichtingen en goede doelen die het verschil maken binnen gemeenschappen in deze gemeenten.


Stichting Donateursbelangen roept gemeenten op te stoppen met het volgen van het collecterooster omdat het juist de lokale stichtingen en goede doelen beperkt in hun mogelijkheden geld in te zamelen waarbij ook geldt dat dit gemeenschapsgeld wat opgaat aan het collecterooster beter besteed kan worden.

Verbeterpunt 5: Vrije keuze voor huishoudens!


Cashless collecteren

Huishoudens (bewoners & donateurs) moeten de mogelijkheid krijgen aan te geven of ze wel/niet iemand aan de deur willen krijgen om te collecteren of geld in te zamelen.


Stichting Donateursbelangen vindt dat het bespreekbaar moet worden en zijn dat er een soortgelijke oplossing als www.inmijnbus.nl komt voor het deur-aan-deur collecteren. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om aan te geven of er wel/niet aangebeld mag worden aan zijn/haar deur. Dit kan nu alleen door gebruik te maken van een bel-niet-aan stickers die helaas niet gratis zijn. Daarnaast zijn er zoveel verschillende stickers dat huishoudens niet direct weten welke sticker nu het beste is om te gebruiken.


59% van donateurs in Nederland geeft in een onderzoek uitgevoerd door DirectResearch aan dat ze via een centrale oplossing zelf moeten kunnen bepalen of er aangebeld mag worden aan hun deur om geld in te zamelen.

Achtergrondinformatie


Stichting Donateursbelangen heeft via hoor- en wederhoor met betrekking tot bovenstaande diepgaand onderzoek gedaan hoe aan de deur geld ingezameld mag en kan worden.


Voor dit uitgebreide onderzoek zie deze pagina.