CBF

CBF Toezichthouder goede doelen


Het CBF (voorheen Centraal Bureau Fondsenwerving) houdt toezicht op goede doelen op basis van normen opgesteld door de Commissie Normstelling en deelt de CBF-Erkenning uit aan non-profits die zich vrijwillig laten toetsen en die voldoen aan de normen en deze aangevraagd hebben.


Stichting Donateursbelangen staat positief tegenover het CBF en de CBF-Erkenning. Het is immers in het belang van de donateur dat er toezicht gehouden wordt op goede doelen en dus fondsenwervende instellingen.


De Commissie Normstelling bepaalt de normen waarop de toezichthouder, het CBF, toezicht moet houden.

De CBF-Erkenning via toezichthouder CBF


De CBF-Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland uitgegeven door het CBF. Volgens het CBF staat ongeveer 4,3 miljard euro van het geefgeld in Nederland onder actief toezicht. De plusminus 650 Erkende Goede Doelen laten zich ieder jaar vrijwillig toetsen. Hierdoor geven zij volgens het CBF een krachtig signaal af: ‘wij zijn een professionele sector waar geldverstrekkers gerust aan kunnen geven.’


Het CBF houdt dus toezicht op Erkende Goede Doelen in Nederland zo wordt op de website www.cbf.nl uitgelegd: "Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de CBF Erkende Goede Doelen kun je gerust geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld."


Stichting Donateursbelangen staat positief tegenover de CBF-erkenning en het CBF. Het is goed dat organisaties goed gecontroleerd worden op hoe ze ingericht zijn en dat er toezicht gehouden wordt op fondsenwervende organisaties in Nederland. Via de website geefgerust.nl legt het CBF dit als volgt uit: Geef gerust aan een Erkend Goed Doel. Erkende Goede Doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zie je het logo? Dan kan je gerust geven.


Het CBF geeft op haar website verder aan: "Het CBF levert ook een bijdrage aan een professionele en transparante goededoelensector. Dit doen we door het beantwoorden van vragen over goede doelen en het delen van trends en inzichten met de sector en andere belanghebbenden."


Het is goed dat in Nederland het CBF toezicht houdt op non-profits. Dit is in het belang van donateurs.

Commissie Normsttelling Erkenning goede doelen

De normen voor CBF-Erkenning


De Erkenningsregeling is een initiatief van Goede Doelen Nederland en het CBF. Samen met de Commissie Normstelling vormen zij de Stuurgroep Erkenningsregeling die de gang van zaken rond de Erkenningsregeling in goede banen leidt. De leden van de stuurgroep hebben geen beslisrol met betrekking tot de normen anders dan dat de Commissie Normstelling de normen bepaalt en oplegt aan het CBF om daarop te toetsen. 


De Commissie Normstelling garandeert ‘public oversight’ en bestaat uit 7 leden uit de kring van het gevers-, sector- en donateursbelang, alsmede een aantal experts.


Naar de mening van Stichting Donateursbelangen geldt dat de partijen die de normen bepalen waar CBF, als toezichthouder toezicht op moet houden worden bepaald door organisaties die teveel voor de belangen van fondsenwervende organisaties opkomen en onvoldoende voor de belangen van donateurs opkomen.


In het document normen erkenningsregeling per 10 november 2020 op de website van de Commissie Normstelling komt nul keer het woord donateur of gever voor!


De Commissie Normstelling bepaalt de normen waarop de toezichthouder, het CBF, toezicht moet houden. In deze commissie zitten naar de mening van Stichting Donateursbelangen teveel partijen die juist voor de belangen van fondsenwervende organisaties opkomen en daarbij worden de belangen van donateurs onvoldoende behartigd. In de normen waarop getoetst moet worden komt bijvoorbeeld de term donateur of gever en het daarbij behorende gewenst gedrag niet voor.


Stichting Donateursbelangen wil een adviserende rol gaan spelen en toetreden tot de Commissie Normstelling Erkende Goede doelen en/of de stuurgroep Erkenningsregeling. Dit is onze ambitie en of dit lukt hangt af van het feit of het CBF, Goede Doelen Nederland en de Commissie Normstelling inzien dat het belangrijk is dat de belangen van donateurs ook beter behartigd gaan worden binnen de Commissie Normstelling en stuurgroep Erkenningsregeling dan op dit moment naar de mening van Stichting Donateursbelangen het geval is.


Vanuit zelfregulering in de non-profit sector komt Stichting Donateursbelangen op voor de belangen van donateurs en streven we via een moreel kompas ethische en donateurgerichte fondsenwerving na.


Update april 2022: De directeur-bestuurder van Stichting Donateursbelangen heeft in december 2021 gesolliciteerd naar de vacature lid commissie normstelling maar is (helaas) niet aangenomen. Stichting Donateursbelangen is teleurgesteld dat we niet binnen de commissie kunnen werken aan het behartigen van de belangen van donateurs. Stichting Donateursbelangen zal wel door de Commissie Normstelling bij consultaties geraadpleegd worden. Wij zijn benieuwd welk lid binnen de Commissie Normstelling in de toekomst de belangen van donateurs zal behartigen.

Verbeterpunten CBF m.b.t. toezicht op goede doelen in Nederland


Waar moet volgens Donateursbelangen verder toezicht op gehouden worden door het CBF waarbij dit op dit moment niet plaatsvindt doordat de commissie normstelling onvoldoende de belangen van donateurs behartigt vanuit de door haar opgestelde normen:


  • Gewenst gedrag op basis van een moreel kompas met betrekking tot ethische en donateurgerichte fondsenwerving moet in de normen CBF-Erkenning opgenomen worden en daar moet beter toezicht op gehouden worden;
  • Er moet daarnaast toezicht gehouden worden op non-profits op basis van de wwft en wft wetgeving door het CBF. Een toezichthouder die non-profits NIET controleert op basis van deze wetgeving deelt wellicht een erkenning uit aan een partij waarbij de bestuurders op sanctielijsten staan.
  • Het CBF, als toezichthouder goede doelen, kan binnen de non-profit sector een belangrijke rol vertegenwoordigen omdat via het KYC (Know Your Customer) beleid andere organisaties erop kunnen vertrouwen dat de CBF-Erkende goede doelen gecontroleerd zijn in lijn met de wwft en wft wetgeving. Dit kan een enorme lastenverlichting binnen de non-profit sector betekenen;
  • Voorbeelden van gewenst gedrag in het kader van ethische en donateurgerichte fondsenwerving waarop het CBF kan toetsen zijn:
  • Donateurs moeten anoniem kunnen doneren binnen de bestaande wet- en regelgeving
  • Donateurs moeten hun privacy kunnen beschermen tijdens het doneren aan goede doelen en niet verplicht worden bepaalde persoonsgegevens te delen
  • Contant geld is en blijft een wettig betaalmiddel om aan de deur te doneren;
  • Donateurs moeten, beter dan nu het geval is, tijdens het doneren weten hoeveel netto van hun initiële donatie in euro's daadwerkelijk terechtkomt bij het goede doel waaraan ze doneren. Dus transparantie tijdens het doneren kan en moet beter bij zowel goede doelen als donatieplatformen.


Verbeterpunten communicatie CBF


  • CBF moet juiste informatie verstrekken m.b.t. het collecte- en wervingsroosters op haar website, waaronder en niet alleen op deze pagina cbf.nl/collecterooster


Uitleg: in meer en meer gemeentes is er helemaal geen vergunning noodzakelijk om aan de deur te collecteren. 317 van de 355 gemeenten volgen het collecterooster. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage aan het CBF en beperken lokale en regionale goede doelen bij het inzamelen van donatiegelden. Stichting Donateursbelangen is voorstander voor het afschaffen van collecteroosters waarbij niet iedereen volgens dezelfde spelregels geld kan inzamelen. Onder andere het collecterooster toont bij bepaalde gemeenten geen juiste informatie.


Wat gunnen wij onszelf en het CBF?

  • Zowel het CBF als Stichting Donateursbelangen moeten alternatieve financiële ondersteuning ontvangen bij het houden van toezicht en behartiging donateursbelangen in plaats van de huidige noodzakelijke manier van inkomsten via jaarlijkse bijdragen vanuit fondsenwervende organisaties. Alleen zo komen we tot onafhankelijk toezicht en behartiging donateursbelangen bij fondsenwervende organisaties in Nederland. Wij gunnen het CBF en onszelf alternatieve financiering maar het is nog niet duidelijk of en hoe dit gerealiseerd kan gaan worden. Donateursbelangen kan gesteund worden door te doneren op deze website via de button STEUN ONS bovenaan de website.


Uitleg: het CBF is voor plusminus 75% (jaarverslag 2020) afhankelijk van de inkomsten van de organisaties waarop het CBF toezicht houdt. Dit schept een directe financiële afhankelijkheid. Daarmee is immers het voortbestaan van het CBF afhankelijk van de CBF-erkende organisaties. In die zin is het logisch dat het CBF er alle belang bij heeft dat er zoveel mogelijk (betalende) erkende goede doelen zijn. Hierdoor komt objectieve toetsing op het naleven van de normen in het erkenningsstelsel in het geding. Als het CBF streng zou sanctioneren bij overtredingen van de reglementen door bijvoorbeeld de CBF-erkenning in te trekken, dan kan het voortbestaan van het CBF ten opzichte van haar belangrijkste financiers in gevaar komen. De betrouwbaarheid van de erkenningsregels, en dus van de CBF-erkenning dat op die regels is gebaseerd, valt of staat bij de sancties die bij het niet nakomen van die regels moeten worden opgelegd.


Meer informatie


Voor meer informatie, zie de website van de commissie normstelling: commissienormstelling.nl of de website van het CBF, www.cbf.nl.

CBF-erkend video

Conclusie

In het belang van de donateur en in het kader van zelfregulering controleert Stichting Donateursbelangen voortdurend toezichthouders waaronder het CBF als verstrekker van de CBF-erkenning. Hierdoor kan de donateur met recht nog meer gaan vertrouwen op de erkenning waarbij er ook getoetst wordt op ethische en donateurgerichte fondsenwerving.

Wat andere bronnen over het CBF melden

Loading...