Strategisch beleidsplan 2022-2025

1. Inleiding


De volgende en noodzakelijke verbeterstap binnen de non-profit sector in Nederland. Zo zouden we dit strategisch beleidsplan van Stichting Donateursbelangen kunnen noemen.


De koers die we sinds begin 2022 inzetten betreft donateurs in Nederland een stem geven waarin de belangen van donateurs behartigd worden. We strijden in het algemeen belang voor ethische en donateurgerichte fondsenwerving waarbij donateurs op basis van voorkeuren zelfstandig aan kunnen geven hoe er met ze gecommuniceerd kan en mag worden. Én we doen meer dan dat.


1.1 Evenwicht tussen belangen van donateurs & fondsenwervende organisaties


Stichting Donateursbelangen is een onafhankelijke organisatie die ethische en donateurgerichte fondsenwerving nastreeft in het belang van donateurs. Wij maken ons sterk voor een gelijk speelveld met gelijke kansen en spelregels in de goede doelen sector waarin de belangen van donateurs behartigd worden en centraal staan.


Onze belangrijkste ambitie is het behartigen van de donateursbelangen. Fondsenwervende organisaties kunnen zich aansluiten door de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen na te leven en te ondertekenen. Zij mogen dan de DonateursBelangen-Badge voeren op uitingen waarmee ze laten zien en verklaren ethische en donateurgerichte fondsenwerving toe te passen.


Definitie donateurgericht


Donateurgericht betekent in het kort: Rekening houden met de wensen en voorkeuren van donateurs.


Uitgebreider: Door donateurgericht fondsen te werven geldt dat op basis van voorkeuren door de donateur in- en/of aangegeven is hoe de donateur benaderd mag worden, de privacy te waarborgen is door de donateur, via welke betaalmogelijkheden de donateur kan doneren en transparantie over hoe het gedoneerde geld efficiënt aangewend wordt door de ontvangende partij voor haar doelstelling. Fondsenwerving voor goede doelen moet altijd uitgevoerd worden op een manier die legaal, open, eerlijk en respectvol is naar donateurs.

Image alt

Wij streven naar een goede balans tussen belangen van donateurs en fondsenwervers in de goede doelen wereld op de lange termijn zoals het plaatje hierboven aangeeft. Op dit moment geldt dat de belangen van donateurs nog onvoldoende behartigd worden en de weegschaal naar onze mening doorslaat naar de kant waar de belangen van fondsenwervende organisaties staan. Doordat meer en meer fondsenwervende organisaties het gewenste gedrag donateursbelangen zullen gaan volgen verwachten we deze balans de komende jaren te gaan bereiken in de goede doelen sector in Nederland.


1.2 … en werken we samen met iedereen die daaraan kan en wil bijdragen


We nemen onze verantwoordelijkheid in de keten. Dat betekent dat we samenwerken met iedereen die kan en wil bijdragen aan donateurgerichte fondsenwerving. Want samen en in een continue dialoog komen we tot de beste oplossingen voor donateurs in Nederland. De grote vraag hierbij is of de non-profit sector en fondsenwervende organisaties inzien dat donateurgerichte fondsenwerving ook betekent rekening houden met alle voorkeuren van donateurs. 


Iedere dag opnieuw werken we aan het bereiken van ons doel. Elke non-profit geeft aan donateurgerichte fondsenwerving een eigen invulling. Op basis van wat donateurs belangrijk vinden laten wij fondsenwervende organisaties weten hoe zij kunnen laten zien aan donateurs dat zij ook in het belang van de donateur werken. Dit betekent dat de speerpunten in dit strategisch beleid voor de komende jaren voor alle fondsenwervende organisaties gelijk zijn. Per slot van rekening moet iedere fondsenwervende organisatie rekening houden met de belangen van haar donateurs wil je komen tot donateurgerichte fondsenwerving.

2 Wat bepaalt onze koers?


Dit strategisch beleidsplan hebben we gebouwd op een stevig fundament: onze idealen, onze missie en visie, en de waarden die erbij horen. De exacte richting baseren we op een grondige analyse van de non-profit sector. En natuurlijk bepalen we de koers niet alleen, maar samen met onze partners die ook donateurgerichte fondsenwerving nastreven in het belang van de donateur en uitgesproken hebben samen te willen werken aan verdere zelfregulering van de non-profit sector.


2.1 Onze idealen


Donateurgerichte fondsenwerving waarin de belangen van donateurs centraal staan.


2.2 Missie en visie


We zetten ons onvoorwaardelijk in voor elke donateur in Nederland. We nemen initiatief om samen met anderen ons doel te bereiken: belangenbehartiging voor elke donateur in Nederland waarin donateurgerichte fondsenwerving wordt nagestreefd in het belang van de donateur.


2.3 Waarden


We geven ruimte en voeren een professionele dialoog. Het allerbelangrijkst is voor ons de donateur en wat hij of zijn belangrijk vindt en nodig heeft om gezamenlijk met de fondsenwervende organisatie de gezamenlijke missie te bereiken. Dit zijn onze kernwaarden:


 • Stichting Donateursbelangen opereert volledig onafhankelijk en streeft naar eigen inzicht donateurgerichte fondsenwerving door fonsenwervende organisaties na. 
 • Stichting Donateursbelangen maakt zich sterk voor een eerlijke, respectvolle, integere en transparante goede doelen sector waarin de belangen van donateurs behartigd worden. Noch in het bestuur, noch in andere organen, zitten mensen die belang hebben bij fondsenwervende activiteiten. 
 • Stichting Donateursbelangen zal ook zelf eerlijk, respectvol, integer en transparant acteren maar daar waar nodig zaken duidelijk benoemen en via onderzoeken de onderzoeksresultaten op basis van hoor en wederhoor openbaar maken.
 • Stichting Donateursbelangen heeft een meldpunt waar donateurs klachten over aangesloten goede doelen bij Donateursbelangen kunnen indienen. Deze klachten zullen bekeken en besproken worden met de desbetreffende fondsenwervende organisatie waarover een klacht is binnengekomen.  
 • Er is ook een meldpunt voor fondsenwervende organisaties die zaken constateren bij andere fondsenwervende organisaties die naar de mening van diegene die de klacht instuurt niet door de beugel kunnen. 
 • Stichting Donateursbelangen functioneert als vraagbaak ten behoeve van objectieve voorlichting aan het geefpubliek in Nederland. Dit doen wij door middel van onze website. 
 • Stichting Donateursbelangen draagt bij aan het bevorderen van een gunstig geefklimaat in Nederland door middel van belangenbehartiging donateurs en het promoten en nastreven van donateurgerichte fondsenwerving. 


3 Onze koers en ambities


Ons ideaalbeeld is helder: we willen dat iedere donateur ervan uit kan gaan dat zijn of haar donatiegelden aangewend worden waar deze voor bedoeld zijn en waarbij de donateur aan kan geven op basis van voorkeuren hoe de donateur wel/niet benaderd wil worden door de fondsenwervende organisatie waaraan gedoneerd is en fondsenwervende organisatie donateurgericht werken. 

Wij hebben de volgende ambities waarbij het behartigen van de belangen van donateurs voorop staat:


 1. Behartiging belangen donateurs. Het behartigen van de donateursbelangen waarbij het voor de donateur belangrijk is dat de privacy gewaarborgd is en dat een vast donateurschap simpel en eenvoudig op te zeggen is via een paar klikken op een website. 
 2. Fiscaal voordelig doneren – Lobby. De overheid biedt mogelijkheden om fiscaal voordelig te doneren. Als lobby club doen we er alles aan om dit in de toekomst mogelijk te houden. Meer en meer lijkt het erop dat fiscaal voordelig doneren versoberd gaat worden.
 3. Lid Commissie Normstelling. Stichting Donateursbelangen heeft als ambitie onderdeel te worden van de Commissie Normstelling CBF-erkende goede doelen. Dit omdat de belangen van donateurs op dit moment onvoldoende behartigd worden.
 4. Promoten transparante organisaties. Die organisaties, waaronder Nederlandse donatieplatformen, die de donateursbelangen behartigen promoten en ondersteunen door ze een podium te geven
 5. Gelijk speelveld-principe. Er sprake is van een gelijk speelveld-principe waarbij alle spelers in de non-profit sector evenveel kansen hebben om te slagen en iedereen het spel speelt volgens dezelfde regels. Daarbij is het ook belangrijk dat externe factoren geen invloed hebben op de spelers.
 6. Privacy versus anti witwas/terrorismefinanciering wetgeving. De privacy van donateurs is meer en meer in het geding onder wet- en regelgeving m.b.t. anti witwas en terrorismefinanciering regelgeving die ook belangrijk is maar waarbij dit niet ten koste van de privacy van donateurs mag gaan.
 7. Promoten kostenbesparende programma's. Het is in het belang van de donateur dat goede doelen zo laag mogelijke kosten maken. Stichting Donateursbelangen promoot kostenbesparende donatieprogramma's zoals en onder andere Techsoup Nederland.
 8. Toegang tot banken en verschillende betaalmethoden. Het is in het belang van de donateur dat er geld gedoneerd kan worden via alle mogelijke betaalvormen waaronder paypal, creditcard en cryptocurrencies en waarbij er sprake is van consumentenbescherming. Non-profits moeten de mogelijkheid hebben en houden een bankrekening bij iedere bank te openen.
 9. Samenwerking en partners. Stichting Donateursbelangen wil samenwerken met diverse partijen die aan een kwalitatief goede en transparante goededoelensector werken waarbij er donateurgerichte fondsenwerving in het belang van donateurs plaatsvindt.


4 Onze instrumenten


4.1 Doorlopend in dialoog & samenwerking


Een donateurgerichte fondsenwerving binnen de non-profit sector kunnen en willen we realiseren met anderen: de donateur zelf, fondsenwervende organisaties, brancheverenigingen en externe stakeholders. 


Voor iedereen die hiervoor open staat willen we een gewaardeerd partner zijn waarbij duidelijk is dat wij primair de donateur bijstaan. In al onze partnerschappen staat de dialoog centraal maar we schromen niet zaken te benomen zoals ze zijn. En we vinden het essentieel dat die dialoog plaatsvindt vanuit een basishouding van vertrouwen en verantwoordelijkheid, waarin we elkaar respecteren.


4.2 Gratis community voor donateurs


Donateurs kunnen gratis lid worden van de donateursbelangen community. Donateurs:


 • Ontvangen de donateursbelangen nieuwsbrief (Donateurs kunnen altijd zichzelf weer uitschrijven)
 • Mogen anoniem deelnemen aan onderzoeken onder donateurs en hun mening delen en geven over diverse onderwerpen
 • Belangen worden behartigd en voor de community leden in het bijzonder
 • Mogen als community lid het klachten meldpunt gebruiken om een klacht in te dienen als men er met de fondsenwervende organisatie niet zelf uitgekomen is
 • Ontvangen informatie over de goede doelen sector
 • Mogen op video via een kort interview aangeven aan wie zij doneren, waarom en welke donateursbelangen zij graag behartigd ziet worden.
 • Starten wij voor donateurs een lobby om donateursbelangen op de kaart te zetten
 • Mogen met ons delen wat volgens hen in het belang van donateurs onderzocht moet worden
 • Werken samen met ons aan het vergroten van het donateursvertrouwen door informatiedeling. 
 • Krijgen (optioneel) gratis toegang tot de openbare online Reddit donateursbelangen community waarop we gezamenlijk onderwerpen met betrekking tot donateursbelangen bespreken via reddit.com/r/donateursbelangen/

5 Verantwoording


In het onderdeel ‘Onze koers en ambities’ staat duidelijk de koers die we willen varen. We zijn daarbij te werk gegaan volgens een aantal gedegen stappen om donateurgerichte fondsenwerving op de kaart te zetten in het belang van de donateur. 


Stap 1: onze succesfactoren zijn gedefinieerd


We hebben intern bepaald wanneer wij vinden dat we succesvol zijn. Dit is vrij simpel uit te leggen: Iedere donateur die meer vertrouwen in de non-profit sector krijgt omdat er in zijn of haar belang donateurgerichte fondsenwerving plaatsvindt zien we als een succesverhaal waaraan wij een bijdrage hebben geleverd.  


Stap 2: de non-profit sector is in kaart gebracht


Wat gebeurt er in de non-profit sector en wat betekent dat voor donateurs? Die vragen hebben we beantwoord door een omgevingsanalyse van de non-profit sector te maken in Nederland waarbij dit op onze website gedeeld is. 


Stap 3: de uitgangspunten en ambities zijn bepaald


De informatie uit de eerste twee stappen hebben we geclusterd en geprioriteerd waarbij de belangenbehartiging van donateurs voorop staat. We werken ook aan onze overige ambities maar de prioriteit ligt bij de belangenbehartiging donateurs. 


Stap 4: de uitgangspunten en ambities getoetst 


Door DirectResearch is via een representatief onderzoek onder donateurs gehouden gekeken of donateurs inderdaad vinden dat hun belangen behartigd moeten worden. Hierop is een duidelijk ja gekomen en dit was en is voor ons aanleiding om ons in te zetten voor de belangen van donateurs.


Stap 5: het beleidsplan geschreven en gepubliceerd


Op basis van de eerste vier stappen, hebben we dit strategisch beleidsplan geschreven. We zijn daarbij uitgegaan van kwaliteiten, speerpunten en prioriteiten. Op die manier is het gelukt om daadwerkelijk de volgende stap te zetten in onze ambitie: donateurgerichte fondsenwerving in de non-profit sector in het belang van de donateur.

6 De organisatie


Zie de over ons pagina op deze website onder de menuoptie INFO > OVER ONS voor alle informatie over onze stichting, waaronder het bestuur, de raad van toezicht, contactgegevens, jaarrekeningen, etc.